Αξιολόγηση επενδύσεων σταθμών φόρτισης για Δήμους


Στα πλαίσια του έργου και βάσει της πρόσφατης προκήρυξης του προγράμματος «Φορτίζω Παντού» που στοχεύει στην παροχή οικονομικών κινήτρων σε επενδυτές για την τοποθέτηση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης, αναπτύχθηκε η παρακάτω διαδικτυακή εφαρμογή για την καθοδήγηση των πιθανών επενδυτών. Μέσω του διαδραστικού χάρτη της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τους δήμους αλλά και τα κριτήρια που επιθυμεί να εξετάσει ως προς την εγκατάσταση σταθμών σε αυτούς. Μέσω του αναπτυσσόμενου πολυκριτηριακού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων δίνεται η δυνατότητα στους πιθανούς επενδυτές για αξιολόγηση και σύγκριση των επιλεγμένων δήμων με απεύρεση της βέλτιστης επενδυτικής επιλογής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04368).

Πληροφορίες

Αντικείμενο του EV-CHAIN αποτελεί η υποστήριξη εφαρμογής τεχνολογίας «blockchain» κατά τη διαδικασία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Συμμετέχοντες στο έργο ΕΠΙΣΕΥ, ΔΕΗ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, HOLISTIC ΙΚΕ.

Ακολουθήστε μας

Βρείτε μας

  Αθήνα

 evchain@ev-chain.gr