Έξυπνη επιλογή σημείου φόρτισης

Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε η παρακάτω διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να έχει στη διάθεσή του σταθμούς από πολλούς παρόχους και με την χρήση ενός αλγορίθμου συστάσεων, να του προτείνονται οι καταλληλότεροι για αυτόν σταθμοί. Η εφαρμογή προσφέρει στον χρήστη βασικές πληροφορίες για όλους τους σταθμούς που έχουν συλλεχθεί, ενώ παράλληλα με την επιλογή κατάλληλων φίλτρων ο χρήστης μπορεί να βρίσκει τους κοντινότερους σε αυτόν σταθμούς οι οποίοι είναι διαθέσιμοι. Στον αναπτυσσόμενο αλγόριθμο δίνεται ίση βαρύτητα στην διαθεσιμότητα των σταθμών, ώστε οι χρήστες να βρίσκουν χώρο στους σταθμούς φόρτισης που τους προτάθηκαν και ταυτόχρονα να μην δημιουργείται συνωστισμός σε ορισμένους μόνο σταθμούς.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04368).

Πληροφορίες

Αντικείμενο του EV-CHAIN αποτελεί η υποστήριξη εφαρμογής τεχνολογίας «blockchain» κατά τη διαδικασία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Συμμετέχοντες στο έργο ΕΠΙΣΕΥ, ΔΕΗ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, HOLISTIC ΙΚΕ.

Ακολουθήστε μας

Βρείτε μας

  Αθήνα

 evchain@ev-chain.gr