Πλατφόρμα Ev-Chain

Πλατφόρμα Ev-Chain

Η πλατφόρμα EV-CHAIN υποστηρίζει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Peer-to-Peer (P2P) εφαρμογής (ομογενοποίηση, ταξινόμηση, ανωνυμοποίηση). Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση των δεδομένων φόρτισης σε πραγματικό χρόνο και πραγματοποιούνται προβλέψεις της συμπεριφοράς φόρτισης των χρηστών με τους κατάλληλους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα διαθέτει δύο δυναμικές βάσεις. Μια αλυσίδα «Blockchain», για τη φύλαξη των ευαίσθητων δεδομένων και των συναλλαγών και μια γνωσιακή βάση για φύλαξη μη ευαίσθητων δεδομένων. Τo «Blockchain» είναι τεχνoλoγία διανεμημένoυ καταλόγoυ (distributed ledger technology). Απoτελείται, δηλαδή, από μια σειρά μπλoκ όπoυ κάθε μπλoκ βασίζεται στoυς πρoκατόχoυς τoυ και περιέχει πληρoφoρίες σχετικά με τις συναλλαγές φόρτισης. Τα δεδoμένα δεν απoθηκεύoνται σε μία συγκεκριμένη τoπoθεσία, αλλά σε πoλλoύς υπoλoγιστές συγχρόνως. Όλες oι συναλλαγές καταγράφoνται και είναι πρoσβάσιμες από όλoυς τoυς χρήστες EV-CHAIN, δημιουργώντας διαφάνεια. Οι χρήστες μπoρoύν να επαληθεύσoυν oπoιαδήπoτε συναλλαγή ανά πάσα στιγμή, δημιoυργώντας εμπιστoσύνη, ενώ παράλληλα είναι πoλύ δύσκoλo να τρoπoπoιηθoύν συναλλαγές πoυ έχoυν ήδη καταχωρηθεί, δημιoυργώντας ασφάλεια.

Μετά την αρχική επεξεργασία των δεδομένων, ακολουθεί το επίπεδο της ανάλυσης και της παροχής υπηρεσιών. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει αλγορίθμους υποστήριξης αποφάσεων και πρόβλεψης, οι οποίοι δέχονται ως εισόδους επιλεγμένες παραμέτρους και βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ των χρηστών, παράγουν προτάσεις και προβλέψεις, και τέλος πραγματοποιείται η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά, οι ιδιοκτήτες των σημείων φόρτισης υποστηρίζονται κατά την επιλογή της καλύτερης μεθόδου τιμολόγησης, και της γενικότερης προώθησης των φορτιστών που διαθέτουν. Παράλληλα, οι κάτοχοι των οχημάτων μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με καλύτερες επιλογές φόρτισης του οχήματος, ανάλογα με το σημείο που βρίσκονται, τις αποστάσεις που διανύουν, κλπ. Τέλος, η διεπαφή με τον χρήστη περιλαμβάνει μια P2P εφαρμογή, το «EV-CHAIN Wallet» για τους τελικούς χρήστες (κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων και ιδιοκτήτες φορτιστών), η οποία δίνει τη δυνατότητα εγγραφής, παράγει ειδοποιήσεις, επιτρέπει τη σύνδεση με ατομικές συσκευές και την απομακρυσμένη παρακολούθηση. Επιπλέον, περιλαμβάνει μία διαχειριστική πλατφόρμα με πληροφορίες για την ομαλή λειτουργία των σημείων φόρτισης και παράγει αναλύσεις για την ανατροφοδότηση του συστήματος με στόχο τη συνεχή βελτίωση του.

Για την ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε προσομοίωση των προαναφερθέντων συστημάτων με πραγματικά δεδομένα από σημεία φόρτισης στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατία Οδού και από σημεία φόρτισης της ΔΕΗ σε αστικά κέντρα. Οι προσομοιώσεις συνέβαλλαν στη λήψη αναδράσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, και στην αντιμετώπιση προβλημάτων και δοκιμάστηκε η χρηστικότητα και η ευκολία χρήσης των λειτουργιών της P2P εφαρμογής από τους τελικούς χρήστες. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας συνοδεύεται από συνεχή επίβλεψη και ποιοτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προσέγγιση ενός υψηλού επιπέδου λειτουργικότητας και φυσικά η εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τους χρήστες. Ακόμη, σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται μία στρατηγική εισόδου στην αγορά, η οποία θα διασφαλίσει την εμπορική επιτυχία της τεχνολογικής λύσης EV-CHAIN.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04368).

Πληροφορίες

Αντικείμενο του EV-CHAIN αποτελεί η υποστήριξη εφαρμογής τεχνολογίας «blockchain» κατά τη διαδικασία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Συμμετέχοντες στο έργο ΕΠΙΣΕΥ, ΔΕΗ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, HOLISTIC ΙΚΕ.

Ακολουθήστε μας

Βρείτε μας

  Αθήνα

 evchain@ev-chain.gr